Bestellingen:

Na het bestellen van een product(ten) ontvang je van Poppe Designs een mail met daarin de bevestiging van je bestelling. Je bestelling word dan in behandeling genomen en na ontvangst van je betaling z.s.m verzonden. Bestelling(en) in opdracht word een aanbetaling voor gevraagd van 50%.

Verzending:

De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. Verzending gaat via PostNL.

Levering:

Poppe Designs doet haar uiterste best om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren, mocht dit echter niet het geval zijn dan krijgt tijdig bericht. Zodra de bestelling is verzonden krijgt u bericht.

Prijzen:

Alle door Poppe Designs genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief btw, maar exclusief eventuele verzendkosten. Alle gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

Privacygegevens:

De door u verstrekte gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, maar worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van een bestelling. Tutsjedesigns gaat er van uit dat het door u gegeven email adres regelmatig gelezen word en een betrouwbaar communicatiemiddel is.

Retour regeling:

Over artikelen die retour komen, omdat u bijvoorbeeld niet tevreden bent krijgt u eenmalig de (indien van toepassing) retour kosten van 6,95 + het bedrag van het artikel terug. Het artikel moet in de originele verpakking terug gezonden worden en via PostNL. Bewerkte producten kunnen niet retour.

Retouradres is Meliere 27, 8604 BJ te Sneek. Let op: Dit is geen bezoekadres!

Mocht het gebeuren dat u niet tevreden bent dan hoor ik dat graag en dan zoeken we naar een passende oplossing.

Alle genoemde bedragen, afmetingen en namen zijn onder voorbehoud van typefouten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kleuren kunnen enigszins afwijken van de foto.

Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels contact via info@tutsjedesigns.nl of via het contactformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.